Jouw privacy is voor ons belangrijk. We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welk doel deze gegevens worden verzameld en wat jouw rechten zijn. Wanneer je een bestelling plaatst via onze website of anderszins met ons in contact komt stem je ermee in dat we je persoonsgegevens verwerken en bewaren zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Deze toestemming kan op ieder moment weer door jou worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op met info@mypizzacase.nl en het gebruik van je gegevens zal dan worden gestaakt.

1. Verantwoordelijke

Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is My Pizza Case, onderdeel van Perry’s Berzorgservice gevestigd te Oudendijk, de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Perry’s Berzorgservice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76805867.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt My Pizza Case?

2.1 We verzamelen je persoonsgegevens op verschillende momenten, bijvoorbeeld wanneer je:

een bestelling plaatst via de website; voor een bestelling betaalt; een account aanmaakt op onze website;een nieuwsbrief wilt ontvangen. 

We verwerken je persoonsgegevens omdat dat nodig is om de Overeenkomst uit te kunnen voeren en ons gerechtvaardigd belang te kunnen behartigen. We hebben hiervoor de volgende persoonsgegevens nodig:

1) Voornaam en achternaam. Je voornaam en achternaam hebben we nodig ter identificatie en om de Bestelling af te leveren. 

2) Geboortedatum. Je geboortedatum hebben we nodig om je op je verjaardag een aanbieding te doen. 

3) Adres en Woonplaats. Je adres en woonplaats hebben we nodig om je Bestelling te bezorgen. 

4) E-mailadres. We hebben je e-mailadres van je nodig om met je te communiceren over je Bestelling en om eventuele klachten af te handelen. Daarnaast verzoeken we per e-mail om reviews te geven over je Bestelling. Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven ontvang je e-mails met aanbiedingen en acties.

5) Telefoonnummer. We hebben je telefoonnummer nodig om je te kunnen bellen over de afhandeling van je Bestelling en eventuele klachten af te handelen.

6) Bankgegevens. We hebben je rekeningnummer nodig om te zorgen dat je kunt betalen voor je Bestelling. 

6) Inloggegevens. Indien je een account aanmaakt dan worden de inloggevens opgeslagen bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord. 

6) Cookies. Naast de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt verzamelen wij ook gegevens met cookies en vergelijkbare technieken. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookie statement. 

6) Restaurantbeoordelingen (voor zover van toepassing). Wij gebruiken je restaurantbeoordeling om andere (potentiële) klanten te informeren over je ervaringen met My Pizza Case. Je hebt de keuze om je restaurantbeoordeling anoniem te plaatsen. 

6) Wet en regelgeving. Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Voor welk doel verwerkt My Pizza Case de persoonsgegevens?

3.1 My Pizza Case verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens zoals vermeld onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Om je toegang te geven tot de website; en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je Bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;statistische en analytische doeleinden;verstrekking van informatie (via de post en mobiele berichtgeving zoals sms, whatsapp en/of e-mail indien je hiervoor toestemming hebt gegeven) over producten, acties en diensten van My Pizza Case;voor het doen van een verjaardagsaanbieding;ten behoeve van het plaatsen van restaurantbeoordelingen op de website.3.2 Geaggregeerde persoonsgegevens kunnen eveneens door My Pizza Case worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaald individu.

3.3 Ter verwerking van de bestelling kunnen je persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in deze Privacyverklaring waaronder hostingproviders, marketingbureaus, klanttevredenheidsonderzoekbureaus en banken die creditcard of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.

3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt My Pizza Case je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4.2 My Pizza Case kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht van My Pizza Case zullen optreden. Met deze verwerker sluit My Pizza Case een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. My Pizza Case blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens neemt My Pizza Case passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betreffen zowel fysieke als digitale maatregelen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het AES256 gecodeerd opslaan van data en het gebruik van datacenters die voldoen aan de vereiste normen en benodigde certificeringen.

5.2 De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER.

5.3 My Pizza Case bewaart je gegevens niet langer dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De bewaartermijnen van gegevens bij My Pizza Case variëren tussen 2 en 7 jaar. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden, marketingdoeleinden indien hiervoor toestemming is gegeven en om je te woord te staan bij klachten of vragen over de bestelling.

6. Leeftijd

De website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Indien hier vragen of klachten over zijn dan kan contact op worden genomen via info@mypizzacase.nl.

7. Rechten

7.1 Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor je recht op toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacyverklaring kan je contact opnemen met My Pizza Case via onze website of
info@mypizzacase.nl


7.2 Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan je hier meer informatie over vinden.

8. Wijzigingen

8.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd door het plaatsen van een aangepaste versie op de website. My Pizza Case adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden op 22-08-2023.

9. Google Analytics

9.1 Deze site maakt gebruik van Google Analytics.